Contacts

92 Bowery St., NY 10013

+1 800 123 456 789

ԵԿԵՔ ՀԱՄԱՏԵՂ ԿԵՐՏԵՆՔ ԿԱՐԵՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻ ԵՐԱԶԱՆՔՆԵՐԸ


ՆՎԻՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
 
Կազմակերպության անվանումը` «ԿԱՐԵՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ»-Ի ԱՆՎԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ ՀՄԴ
Հաշվարկային հաշիվ` 2050022593851001, AMD 
2050022593851020, USD
2050022593851040, EUR
2050022593851041, RUB
Բանկ ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ` ՓԲԸ
Գործ. հասցե Երեւան, Այգեձոր 69ա բն. 7
Իրավ. հասցե Երեւան, Այգեձոր 69ա բն. 7
Էլեկտրոնային փոստ` [email protected]
ՀՎՀՀ` 00230797
Պետ. ռեգ. գրանցման N` 222.160.1160539 29/01/2021
Ղեկավարի պաշտոն` Տնօրեն
Ղեկավարի Ա.Ա.Հ.` Վարդանյան Սուրեն Դերենիկի